Chirurgia

Roboticky asistovaná chirurgia

Indikácie

K roboticky asistovaným výkonom na tráviacom trakte sú indikovaní pacienti s diagnostikovaným nádorovým ochorením hrubého čreva a rekta (kolorektálny karcinóm). Podľa lokalizácie nádorového procesu je následne určený adekvátny operačný výkon. Roboticky asistovanú operáciu môžu podstúpiť všetci pacienti, u ktorých je na základe predoperačných vyšetrení možné realizovať miniinvazívny operačný zákrok v celkovej anestézii.

Výskyt, príznaky, diagnostika, možnosti liečby kolorektálneho karcinómu

V súčasnosti považujeme karcinóm hrubého čreva a konečníka za dve samostatné ochorenia. Zaužívaný termín kolorektálny karcinóm však vystihuje spoločné historické aj etiopatogenetické charakteristiky tohto ochorenia. Jeho výskyt má celosvetovo vzostupný trend a Slovensko sa radí na popredné svetové priečky vo výskyte a mortalite. Kolorektálny karcinóm na Slovensku tvorí takmer 16 % všetkých diagnostikovaných nádorových ochorení a ročne postihuje viac ako 4500 pacientov. Etiopatogenéza nie je úplne objasnená, predpokladá sa vzájomné pôsobenie viacerých exogénnych (stravovacie návyky, zloženie baktériovej flóry v čreve, kancerogény, chemické látky) či endogénnych faktorov (dedičné faktory, prekancerózy).
V skorých štádiách sú príznaky tohto ochorenia ťažko postrehnuteľné. K diagnostike včasných štádií ochorenia môže preto významnou mierou prispieť skríningový program na záchyt skrytého krvácania do tráviaceho traktu u ľudí vo veku nad 50 rokov. Okrem krvácania sa v rôznej miere môže u pacientov prejaviť nechutenstvo, poruchy vyprázdňovania stolice so striedaním zápchy a riedkych stolíc, až po úplnú črevnú nepriechodnosť u väčších nádorov, anémia (chudokrvnosť), prípadne váhový úbytok. V diagnostike ochorenia má okrem klinického vyšetrenia nezastupiteľnú úlohu koloskopické vyšetrenie hrubého čreva s odberom tkaniva na histologické vyšetrenie. Po histologickom potvrdení zhubného ochorenia je diagnostika doplnená zobrazovacími vyšetreniami pomocou počítačovej tomografie (CT) a magnetickej rezonancie v prípade postihnutia konečníka (MRI).
Liečba kolorektálneho karcinómu je komplexná a multimodálna, avšak v prvom rade chirurgická. Znamená to, že jedine operáciou je možné úplné (radikálne) odstránenie nádoru spolu s jeho lymfatickými uzlinami. Chirurgický výkon je realizovaný podľa lokalizácie nádoru a jeho štádia a býva doplnený následnou onkologickou liečbou. Časť pacientov s postihnutím dolných častí konečníka absolvuje predoperačnú – neoadjuvantnú onkologickú liečbu, ktorá má za cieľ zmenšenie nádoru. Následná onkologická liečba po operačnom výkone je indikovaná onkológom na základe histologického výsledku odstráneného nádoru.

Roboticky asistovaná kolorektálna chirurgia

  • resekcia rekta
  • amputácia rekta (abdominoperineálna)
  • pravostranná hemikolektómia
  • ľavostranná hemikolektómia
  • resekcia sigmoidea
Operačný výkon sa realizuje v celkovej anestézii a trvá od 2 do 4 hodín, v závislosti od lokalizácie a rozsahu nádorového postihnutia. Prístup do dutiny brušnej je zabezpečený 4 – 5 troakarmi, cez ktoré sa zavádzajú špeciálne chirurgické nástroje, ktoré ovláda operatér počas celého výkonu. Počas operácie sa precízne odstráni postihnutá časť čreva s okolitým tukom a uzlinami v bezpečnej vzdialenosti od nádoru do zdravého tkaniva. Výsledkom je onkologicky radikálna operácia s výborným kozmetickým efektom.

Výhody

Robotická chirurgia bola vyvinutá na zlepšenie miniinvazívnych postupov. Prínosom je trojdimenzionálny obraz s vysokým rozlíšením, nástroje schopné napodobniť pohyb zápästia a možnosť odstupňovania jemnosti prenášaných pohybov operatéra na chirurgický nástroj s redukciou jeho prirodzeného trasu rúk. Tieto výhody sa najviac prejavujú pri operáciách v malých a ťažko dostupných priestoroch, akým je napríklad aj panva pri operáciách konečníka a pri totálnej excízii mezorekta. Umožňuje precízny operačný zákrok s výbornými onkologickými výsledkami a nižšími krvnými stratami. Toto následne vedie k menšej pooperačnej bolesti, zníženiu pooperačných komplikácií, skráteniu dĺžky hospitalizácie a urýchleniu rekonvalescencie. Lepšia vizualizácia autonómnych nervových pletení v panve sa premieta do lepšej ochrany močovopohlavných funkcií u pacientov.

Perioperačný režim

Manažment pacienta v období pred, počas aj po operácii je vedený podľa celosvetovo uznávaných odporúčaní ERAS. Dôraz sa kladie na tzv. Fast Track – už večer po operácii začína pacient prijímať tekutiny s postupným navyšovaním perorálneho príjmu a taktiež na dodržiavanie princípov adekvátnej výživy ako neoddeliteľnej súčasti liečby pacientov. Pacient má po operácii väčšinou zavedený drén, ktorý sa najčastejšie odstraňuje 1. pooperačný deň. Pacient je prepustený domov spravidla 4. – 5. deň po operácii. Výsledkom dodržiavania týchto odporúčaní je rýchlejšie zotavenie, menej komplikácií a zlepšené 5-ročné prežívanie u onkologických pacientov.

Naše služby

Komplexná liečba pacientov s kolorektálnym karcinómom od klasickej operácie cez laparoskopiu až po robotiku. A to všetko v multidisciplinárnej spolupráci s gastroenterológmi, internistami, anestéziológmi, onkológmi, rádiológmi a patológmi.